Shop

SINGOLI

1 MESE –  8 LEZIONI
€ 105

2 MESI –  16 LEZIONI
€ 210

3 MESI –  24 LEZIONI
€ 285

6 MESI –  48 LEZIONI
€ 510

FRATELLI

3 MESI –  24 LEZIONI x2
(per alunno)

€ 527

6 MESI –  48 LEZIONI x2
(per alunno)

€ 943

SINGOLI

1 MESE –  8 LEZIONI
€ 105

2 MESI –  16 LEZIONI
€ 210

3 MESI –  24 LEZIONI
€ 285

6 MESI –  48 LEZIONI
€ 510

FRATELLI

3 MESI –  24 LEZIONI x2
(per alunno)

€ 527

6 MESI –  48 LEZIONI x2
(per alunno)

€ 943